Cuộc khảo sát quý vị sắp thực hiện sẽ giúp chúng tôi hiểu các cơ hội ở Hạt Harris và ý nghĩa của chúng đối với việc phân bổ quỹ của Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ.

Được Quốc hội thông qua vào tháng 3 năm 2021, Đạo luật Kế hoạch Cứu hộ Hoa Kỳ (American Rescue Plan Act) cung cấp các khoản cứu trợ bổ sung để giải quyết các tác động kéo dài của dịch bệnh COVID-19. Hạt Harris dự kiến sẽ nhận được 915 triệu đô-la trong Quỹ Phục hồi Tài chính Địa phương cho Đại dịch do Vi-rút Corona, quỹ này phải được sử dụng trước ngày 31 tháng 12 năm 2024.

Cuộc khảo sát này sẽ yêu cầu quý vị đóng góp ý kiến về 3 lĩnh vực ưu tiên: 1. Y tế, 2. Việc làm & Giáo dục, 3. Nhà ở, sau đó là một số câu hỏi về nhân khẩu học.

Quý vị không cần phải trả lời tất cả các câu hỏi.

Vui lòng trả lời bằng hiểu biết tốt nhất của quý vị về Hạt Harris.

Cảm ơn quý vị đã dành thời gian để thực hiện bản khảo sát này. 

25% Complete

Powered by Verint: Conduct your own online surveys